صفحه نخست

محاسبه معدل نمرات آزمون در وکالت

ضرایب دروس در آزمون وکالت

میزان تاثیر دروس در آزمون وکالت متفاوت است.این تاثیر با ضریب اعمال می شود که برای هر درس به شرح زیر است.

نام درس ضرایب تعداد سوال
حقوق مدنی 3 20
آیین دادرسی مدنی 3 20
حقوق تجارت 2 20
اصول فقه 1 20
حقوق جزا 2 20
آیین دادرسی کیفری 2 20
قانون اساسی 1 20
جمع کل 14 140

روش محاسبه نمره منفی در آزمون وکالت

نمره منفی باعث تاثیر گذاشتن بر پاسخ های صحیح می گردد. هر 3 پاسخ غلط باعث از بین رفتن 1 پاسخ صحیح می شود و در کل باعث کاهش نمره درس می گردد. هر پاسخ درست یک نمره و به هر پاسخ اشتباه یک سوم نمره منفی تعلق می گیرد و اگر سوالی بدون پاسخ باشد نمره مثبت یا منفی ندارد.

محاسبه آنلاین میانگین نمرات آزمون وکالت

جهت محاسبه معدل خود تعداد سوالات پاسخ داده شده را به تفکیک پاسخ صحیح و پاسخ غلط در جدول زیر وارد نمایید.

نام درس ضرایب تعداد سوال پاسخ صحیح پاسخ غلط نمره با اعمال منفی نمره با اعمال ضریب درصد
حقوق مدنی 3 20
آیین دادرسی مدنی 3 20
حقوق تجارت 2 20
اصول فقه 1 20
حقوق جزا 2 20
آیین دادرسی کیفری 2 20
حقوق اساسی 1 20
جمع کل 14 140
معدل کل درصد کل

سامانه شرکت در آزمونهای وکالت داداستان
واحد انفورماتیک آزمون های مفهومی مهارتی وکالت